Advent plný darčekov

Súťaž je ukončená.

Pravidlá súťaže: „Advent plný darčekov“!

 

1. Organizátor súťaže

Spotrebiteľskú súťaž „Advent plný darčekov“ organizuje spoločnosť AGRO TAMI, a.s. so sídlom Nitra, Cabajská 10, 950 22,  IČO: 36467430, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel: Sa; Vložka č.: 10358/ N (ďalej len „organizátor“).

Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

2. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba - občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky starší ako 15 rokov, ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“).

3. Trvanie spotrebiteľskej súťaže

Spotrebiteľská súťaž trvá od 1.12.2018 a končí 24.12.2018. Losovanie prebieha každý deň a za každý deň sú určení traja výhercovia.  

4. Pravidlá súťaže

Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook. Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý nájde skryté logo Advent TAMI na webovej stránke www.agrotami.sk v sekcii Produkty. Toto logo každý deň nahradí obrázok jedného produktu. Súťažiaci posiela lokalizáciu tohto loga ( názov produktu uvedený pod obrázkom ) cez správy konta AGRO TAMI, a.s. na Facebooku. Správa musí byť odoslaná v čase od 8:00 do 23:59 hod. daného súťažného dňa. Dvaja výhercovia vzídu zo žrebovania a posledným výhercom bude najrýchlejší účastník súťaže v danom dni.  Do žrebovania za daný súťažný deň sa nedostane výherca, ktorý bol v daný deň najrýchlejší, lebo už je výhercom ceny za rýchlosť. Nie je možné, aby jeden účastník v daný deň vyhral dve ceny. Bonusovú cenu získa  jeden z vyžrebovaných výhercov súťaže, ak bude v čase zasielania správy fanúšikom AGRO TAMI, a.s. na sociálnej sieti Facebook. Organizátor súťaže si vymedzuje právo zo súťaže vylúčiť výhercu, ktorý by výhru získal viac ako 4-krát počas doby trvania súťaže. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky kontá na sociálnej sieti, aj tie, čo reprezentujú organizácie a podniky, ale organizátor si vymedzuje právo zo súťaže vylúčiť kontá s nevhodným obsahom, nezlučiteľným s dobrými mravmi. 

Výhercovia budú kontaktovaní cez správu na sociálnej sieti, kde bude pre zaslanie výhry nevyhnutné poskytnutie mena, priezviska, adresy a telefónneho čísla výhercu. Údaje potrebné na realizáciu a vyhodnotenie súťaže sa ukladajú len na tento účel a používajú sa len v rámci tejto súťaže.

 Po skončení súťaže budú všetky správy súťažiacich na Facebook konte organizátora vymazané.

5. Výhry

-          72 x tričko s logom TAMI

-          72 x pero

-          24 x diár s logom TAMI

-          72 x DVD Hrady a zámky

-          24 x orezávač

-          3 x obedár

-          3 x termohrnček

-          6 x doštička na krájanie

-          3 x antistresová loptička

-          2 x pero Charles Dickens

-          Bonusová výhra: set šálky a tanierika TAMI

Výhru môže súťažiaci získať iba pri dodržaní stanovených podmienok uvedených v tomto štatúte.

6. Odovzdanie výhry

Výhry budú s výhercami vysporiadané do 60 dní od termínu ukončenia súťaže.

Pri preberaní výhry sa výherca musí preukázať platným občianskym preukazom.

7. Zodpovednosť organizátora súťaže

Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom organizátora súťaže.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám (alebo za pomoci tretích osôb).

8. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

9. Osobné údaje a osobnostné práva

V zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov  účastník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov za účelom registrácie spotrebiteľa do súťaže, vyhodnotenia a doručenia výhry výhercovi. Poskytnuté osobné údaje výhercov budú uchovávané počas 1 roka od ukončenia súťaže. Dotknutá osoba má právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenos údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Zapojením sa do súťaže výherca zároveň udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie a zverejnenie svojich osobných údajov organizátorovi súťaže v rozsahu  meno, začiatočné písmeno priezviska, obec za účelom zverejnenia výsledkov súťaže na webstránke organizátora a na nástenke Facebook konta.

Zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.

 

V Nitre, dňa 21.11.2018  Naspäť |Ďalej |vyššie |