Súťaž "Grécka jar" - zoznam výhercov 

1. cena  Dovolenka  Katarína K., B. Bystrica
2. cena  Cestovný kufor Norbert V., Dolné Obdokovce
3. cena  Cestovný kufor Zuzana Ž., Bratislava
4. cena  Cestovný kufor Justin C., Krásno nad Kysucou
5. cena  Kniha bájí Andrej P., Veľký Krtíš
6. cena  Kniha bájí Nikola K., Stropkov
7. cena  Kniha bájí Helena V. K., Trenčín
8. cena  Kniha bájí Soňa B., Dubnica nad Váhom
9. cena  Kniha bájí Lucia H., Veľké Leváre
10. cena  Kniha bájí Marcela B., Rišnovce
11. cena  Kniha bájí Irena D., Klátová Nová Ves
12. cena  Kniha bájí Zuzana Š., Liptovský Mikuláš
13. cena  Kniha bájí Adriana J., Sp. Nová Ves
14. cena  Kniha bájí Lenka A., Senica
15. cena  Nafukovačka Mariana C., Nitrianske Hrnčiarovce 
16. cena  Nafukovačka Ivana T., Turzovka
17. cena  Nafukovačka Anna P., Brusno
18. cena  Nafukovačka Nikoleta V., Nové Zámky
19. cena  Nafukovačka Róbert G., Bardejov
20. cena  Nafukovačka Mária M., Trstená
21. cena  Nafukovačka Ervín K., Martin
22. cena  Nafukovačka Kristína K., Trebišov
23. cena  Nafukovačka Marcela Ch., Lipt.Lužná
24. cena  Nafukovačka Peter N., Žiar nad Hronom
25. cena  Nafukovačka Helena H., Trnava
26. cena  Nafukovačka Ingrid Š., Krškany
27. cena  Nafukovačka Denisa M., Malý Lapáš
28. cena  Nafukovačka Janka Š., Dobšiná
29. cena  Nafukovačka Alžbeta K., Nitrianka Blatnica
30. cena  Nafukovačka Katka T., Pov. Bystrica
31. cena  Nafukovačka Silvia P., Čadca

Výhercom srdečne gratulujeme!

 

NAHLAD NA PLAGáT.JPG 

Pravidlá súťaže Grécka jar

1. Organizátor súťaže

Spotrebiteľskú súťaž „Grécka jar“ organizuje spoločnosť AGRO TAMI, a.s. so sídlom Nitra, Cabajská 10, 950 22,  IČO: 36467430, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel Sa, (ďalej len „organizátor“).

Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

2. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba - občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky  starší ako 18 rokov, ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci a zamestnanci organizátora a objednávateľa súťaže, vlastníci a zamestnanci reklamnej agentúry spojenej s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby, ani iné dodávateľské subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.

3. Trvanie spotrebiteľskej súťaže

Spotrebiteľská súťaž sa začína od 1. 2. 2019 a končí 31.3. 2019

4. Pravidlá súťaže

Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý zašle na adresu „Grécka jar“, AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, zásielku obsahujúcu 4 ks súťažných viečok Greek style jogurtov ľubovoľnej príchute, a to výrobky s gramážou 150g: Greek Style natur, Greek Style slivka-figa-cerálie, Greek Style brusnice-ríbezle, Greek Style med-vlašské orechy, Greek Style čerešne s granátovým jablkom. Do súťaže budú zaradené obálky, ktoré budú obsahovať 4 ks súťažných viečok a priložený lístok  s vyznačenými osobnými údajmi: meno, priezvisko, adresa pre zaslanie prípadnej výhry vrátane PSČ, telefonický kontakt a s  pripojeným vlastnoručným podpisom. 

5. Výhry

Výhry sú nasledovné:

·         1x        letecká dovolenka do Grécka

·         3x        cestovný kufor s výrobkami

·         10x      kniha Grécke báje a povesti

·         17x      nafukovačka

Výhru môže súťažiaci získať iba pri dodržaní stanovených podmienok uvedených v tomto štatúte.

Výherca je povinný výhru zdaniť ako ostatný príjem v zmysle paragrafu 8 odst.1 písmeno i) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ak hodnota prijatej výhry presiahne sumu 350 eur.

 

 

 

6. Odovzdanie výhry

Výhry budú s výhercami vysporiadané do 60 dní od termínu ukončenia súťaže. Odovzdanie hlavnej ceny prebehne v sídle spoločnosti.

Zapojením sa do súťaže výherca hlavnej ceny súhlasí s vyhotovením obrazového záznamu, ktorý bude použitý na marketingové účely.

Pri preberaní 1.- 4. výhry vrátane sa výherca musí preukázať platným občianskym preukazom

Výhry 5. – 28. budú zaslané poštou na adresu uvedenú výhercom, prípadne sa ich doručenie uskutoční prostredníctvom obchodných zástupcov organizátora.

7. Zodpovednosť organizátorov súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom organizátora súťaže.

Organizátori súťaže nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Organizátori súťaže nie sú zodpovední za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkujú priamo sami (alebo za pomoci tretích osôb).

8. Osobitné ustanovenia

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž.

Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

9. Osobné údaje a osobnostné práva

V zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov  účastník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov za účelom registrácie spotrebiteľa do súťaže, vyhodnotenia a doručenia výhry výhercovi. Poskytnuté osobné údaje výhercov budú uchovávané počas 1 roka od ukončenia súťaže. Dotknutá osoba má právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenos údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

10. Oficiálne pravidlá

Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke organizátora www.agrotami.sk.  Zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.